Salgsbetingelser og vilkår

Innledning

Dette kjøpet er regulert av de nedenstående salgsbetingelser og vilkår. Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettloven og ehandelsloven, og disse lovene gir forbrukeren ufravikelige rettigheter. Lovene er tilgjengelig på www.lovdata.no. Vilkårene i denne avtalen skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene. Disse salgsbetingelsene gjelder i hovedsak salg til privatpersoner. Noen punkter som pris eks/ink avgifter og leveringsmetoder vil kunne vike fra salgsbetingelsene dersom det gjelder salg til engroskunder.

1. Avtalen

Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning. 

2. Partene

Selger er Lille Special AS, Rosenborgveien 3A 1630 Gamle Fredrikstad, post@lillespecial.com, 99274412, 986593306, og betegnes i det følgende som  selger/selgeren.

Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som  kjøper/kjøperen.

3. Pris

Den oppgitte prisen for varen og tjenester er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen (NOK) inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader. Ytterligere kostnader som selger før kjøpet ikke har informert om, skal kjøper ikke bære. Frakt informeres om i kassen. Merk at visningspriser kan velges mellom inkl.mva og ekskl.mva på toppen av nettsiden.

4. Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren.

Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil. Det vil kunne forekomme missvisende bilder i bestillingsløsningen der for.eks produktet har fått nytt design og oppdatering av bildet er forsinket.

5. Betalingen

Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen.

Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. 

Ved betaling med faktura, blir fakturaen til kjøperen utstedt ved forsendelse av varen. 
Kjøpere under 18 år kan ikke betale med etterfølgende faktura.

6. Levering

Alle leveringer skjer med Posten eller lignende transportør. Det er kjøperens ansvar å sørge for at den adressen som blir oppgitt ved bestillingen er korrekt. Leveringstiden er normalt 3-7 virkedager, avhengig av hvilken dag og tid på døgnet bestillingen gjøres, og om varene er på lager. Pakker sendes utelukkende til adresser i Norge.

Alle bestillinger, der annet ikke er avtalt, sendes som postpakke (Norgespakken 145,-).

Dersom varen blir skadet ved levering skal dette snarest meldes til selger via e-post (post@lillespecial.com). Det er viktig at kjøper gir en fullstendig melding til selger om eventuelle skader som er oppstått. Ser kjøper at emballasjen er skadet ved leveringstidspunktet så skal det også meldes direkte til utsteder.

Uavhentede pakker som sendes i retur (ikke blitt hentet ut) kan ikke kreves erstattet. 

Selger vil aldri betale returfrakt for kjøper dersom det ikke gjelder reklamasjon. Slik at hvis kjøper sender en pakke i retur vil kostnaden påløpe kjøper og ikke selger.

7. Risikoen for varen

Risikoen for varen går over på kjøper når han/henne har fått varene levert i tråd med punkt 6.

8. Angrerett

Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan kjøperen angre kjøpet av varen i henhold til angrerettloven.

Merk at det er spesielle bestemmelser i Angrerettloven knyttet til tidsbestemte ytelser og varer som forringes raskt, som for eksempel enkelte mat- og drikkevarer, hvor den generelle angrefristen ikke gjelder og levering av forseglede varer som av hensyn til helsevern elle hygiene ikke er egnet for retur, og der forseglingen er blitt brutt etter levering.

Selger kan holde tilbake tilbakebetalingen frem til selger har fått tilbake varene, eller til kunden har lagt frem dokumentasjon om at varene er sendt tilbake, eller til det av disse tidspunktene som inntreffer først.

9. Forsinkelse og manglende levering 

Dersom selgeren ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelseheve avtalen og/eller kreve erstatning fra selgeren.

Ved krav om misligholdsbeføyelser bør meldingen av bevishensyn være skriftlig (for eksempel e-post).

10. Mangel ved varen - kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist

Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år.

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning  fra selgeren.

Reklamasjon til selgeren bør skje skriftlig.

11. Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold

Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen eller loven, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt kreve erstatning fra kjøperen. Selgeren vil også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og et rimelig gebyr ved uavhentede varer.

12. Garanti

Garanti som gis av selgeren eller produsenten, gir kjøperen rettigheter i tillegg til de kjøperen allerede har etter ufravikelig lovgivning. En garanti innebærer dermed ingen begrensninger i kjøperens rett til reklamasjon og krav ved forsinkelse eller mangler etter punkt 9 og 10.

13. Personopplysninger

Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle.

14. Konfliktløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig  på  telefon 23  400  500  eller www.forbrukerradet.no.